Az handballcalendar.germanicus.hu weboldal a felhasználók személyes adatait semmilyen formában nem tárolja vagy dolgozza fel.
Az handballcalendar.germanicus.hu weboldal kizárólag tartalmakat közöl, a felhasználók szokásait nem követi, adataikat sem maga nem tárolja, sem harmadik fél részére át nem adja. A weboldalon csak technikai jellegű, a felhasználók azonosítására vagy szokásaik közvetésére nem alkalmas cookie üzemel.
Az handballcalendar.germanicus.hu weboldal a W3Host Bt. szerverein üzemel. A weboldal üzemeltetője a W3Host Bt.-től webhosting szolgáltatást rendelt meg, vele szolgáltató-ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot nem ápol.